Büyük Günahlar

“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, (küçük) günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisa, 31)

Günah insanın duygu ve düşünceleri üzerinde olumsuz etki yapar. Bakınız Peygamberimiz günahın bu etkisini nasıl açıklıyor.
Ebu Hureyre (r.a.) diyor ki, Peygamberimiz şöyIe buyurmuştur:
''Şüphe yok ki mü’min bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer mü’min pişman olur, tövbe ve istiğfar ederse siyah nokta silinir. Mümin günaha dönerse o leke de artar. Sonra arta arta (bir kılıf gibi) kalbini kaplar ki, “Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur.” (Mutaffifin,14) ayetindeki “rân” budur.(9)
Hadisi şerif iki noktaya dikkatimizi çekiyor: Birincisi, bir günahı hiç işlememek esastır. O günah ilk defa işlendiği zaman kalbi kirletmekte ve kalbin bazı özelliklerini yitirmesine sebep olmaktadır. Mümin yaptığı bu hatanın, işlediği bu günahın farkına varır, hemen tövbe ve istiğfar ederse kalbi de eski halini alır.
İkincisi, mümin, işlediği bu günahı tekrarlar ve devamlı yaparsa bu leke kalbini tamamen kaplamaktadır.

İnsanı günah işlemeye sevkeden nefistir. Nefis, insanda bulunan kötülüklerin kaynağıdır. İnsan nefsi daima fena ve kötü olan tarafa meyleder. Bütün gücü ile kötülüğü telkin eder. Yani genel olarak insan nefsinin tabiatında şehvete, günaha ve kötülüğe meyil vardır. Nefis, kendi gücünü ve emrindeki araçla o yönde kullanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de:
''Muhakkak nefis, aşırı şekilde kötülüğü emreder.” buyurulmuştur. (Yusuf, 53)
Ancak Allah Teâlâ insana iyiyi ve kötüyü ayırt edecek ve insanın zararına olacak şeylerden koruyacak akıl vermiştir. İnsan, kendisini diğer varlıklara üstün kılan akıl sayesinde nefsinin aşırı derecedeki isteklerini dengeler ve zararına olan şeylerden korur. Esasen insanın değeri de buradadır.
Bundan başka insanı günaha sokan dış etkenler de vardır. Bunların başında dünya hayatının çekiciliği gelir.

BÜYÜK GÜNAHLAR

1-Allah-a şirk koşmak
2-Adam öldürmek
3-Sihir
4-Namazı terk
5-Zekatı terk
6-Özürsüz ramazan orucunu tutmamak
7-Kudreti olmakla beraber haccı terketmek
8-Ana-babaya karşı gelmek
9-Akraba ile bağı kesmek
10-Zina
11-Livata
12-Faiz
13-Yetim malı yemek
14-Allah ve Rasülü adına yalan uydurmak
15-Savaş alanından kaçmak
16-Devlet başkanının teb-asına zulmü
17-Kibir
18-Yalancı şahitlik
19-İçki içmek
20-Kumar
21-Namuslu müslüman kadına zina iftirasında bulunmak
22-Ganimetten çalma
23-Hırsızlık
24-Yol kesmek
25-Yalan yere yemin etmek(Yemin-i Kamus)
26-Zulüm
27-Öşür toplandıktan sonra devlet görevlisi gibi öşür toplamak
28-Haram yeme
29-İntihar
30-Sözünün çoğunda yalan söylemek
31-Kötü Kadı
32-Rüşvet almak
33-Kadınların erkeklere,Erkeklerin kadınlara benzemesi
34-Ailesini başkası için süsleyen deyyus
35-Hulle yaptıran yapan
36-İdrardan sakınmamak
37-Gösteriş
38-Dünyalık için ilim öğrenmek
39-Hıyanet
40-Başa kakmak
41-Lian (Lanetleşmek)
42-Allah-a ve kullara verdiği ahdi bozmak
43-Kahin ve sihirbazları tasdik etmek
44-Kadının kocasına karşı gelmesi
45-İnsan ve hayvan sureti yapan
46-Yüze tokat vurma, elbisesini yırtarcasına ağıt
47-Terör,azgınlık
48-Başkalarını küçük görüp büyüklenmek
49-Komşuya eziyet vermek
50-Müslümanlara eziyet verme ve kınama
51-Büyüklük taslayarak Allah-ın kullarına eziyet
52-Kibirlenmek için elbisenin eteklerini yerde sürüyerek yürümek
53-Erkeklerin ipekli giymeleri
54-Kölenin efendisinden kaçması
55-Allah-tan başkası adına boğazlamada bulun-
mak
56-Babasından başkasının babası olduğunu iddia etmek
57-Tartışma,gösteriş,amansız kin ve düşmanlık
58-Su yolunu keserek suyun kullanımını engel-
lemek
59-Tartı ve ölçüde eksiltme
60-Allah-ın azabından emin olmak
61-Allah-ın rahmetinden ümit kesmek
62-İslam cemaatini terketmek
63-Cuma namazını terkte ısrar etme
64-Yazılmış vasiyete zarar vermek
65-Hile ve aldatma
66-Müslümanların gizli sırlarını yayma
67-Sahabe-i güzin den birine sövme
68-Kaderi yalanlamak
69-İnsanların gizli sırlarını dinlemek
70-Laf getirip götürmek

Kategoriler: